Pravidla pro schvalování akcí výborem ČSFM, z.s.

 

Vzhledem ke zrušení příslušných paragrafů zákona č. 96/2004 Sb. a zániku kreditního systému v ČR již není nutné pro jednotlivé akce žádat o zařazení do systému celoživotního vzdělávání dle zákona.

Výbor ČSFM se však domnívá, že je vhodné akce pro radiologické fyziky i nadále evidovat a do "systému celoživotního vzdělávání" je i nadále zařazovat.

Prosíme proto organizátory, aby nám i nadále zasílali oznámení k jednotlivým akcí. Oznámení může být bez jakéhokoli formuláře, preferovaná forma je elektronicky. Oznámení však musí obsahovat předchozí náležitosti jako je podrobný program, organizátory, datum a místo konání apod. Bude-li oznámení přijato výborem ČSFM kladně, bude akci přiděleno číslo jednací, které může být uvedeno na certifikátu s informací podobné této: "Akce byla kladně posouzena výborem ČSFM pod č.j. xxx".

Adresa pro zaslání žádosti: jaroslav.ptacek@fnol.cz

 

 

Výbor ČSFM, z.s. neuděluje kredity, pouze posoudí zaslané oznámení.

Při posuzování se výbor i nadále řídí stejnými pravidly, která platila před zrušením příslušných paragrafů zákona č. 96/2004 Sb.

Co musí akce splňovat, aby bylo možné ji kladně posoudit jako:

 • seminář
  • trvá alespoň 2 hodiny v každém dni
  • program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka
 • školící akci (vzdělávací akci nebo odborný kurz)
  • trvá alespoň 4 hodiny v každém dni.
  • program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.
 • odbornou konferenci, kongres, sjezd, pracovní den nebo sympozium
  • trvá alespoň 1 den, přičemž odborný program musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 hodin v každém dni,
  • je zabezpečena alespoň 4 přednášejícími v každém dni,
  • týká se oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka.


Vzhledem k širokému rozsahu působnosti radiologických fyziků v nemocnicích - počínaje kontrolou kvality zdravotnických přístrojů přes plánování ozařování až po plnění funkce dohlížející osoby nad radiační ochranou - vydá výbor ČSFM, z.s. kladné posouzení pro vzdělávací akce zabývající se následujícími tématy:

 • vše co souvisí s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • vše co souvisí s § 26 vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – zejména tedy:
  • fyzikální měření související s vyhodnocením dávek
  • klinická dozimetrie
  • zavádění nových radiologických zařízení a fyzikálních metod
  • zavedení a hodnocení systému jakosti
  • konzultace o optimalizaci, zabezpečování jakosti, řízení jakosti, poradenství v oblasti radiační ochrany
  • aplikace a optimalizace radiační ochrany – pacientů, pracovníků, okolí
  • soustavný dohled nad radiační ochranou v medicíně
  • návrhy a kontrola postupů vedoucích ke snížení radiační zátěže pacientů
  • školení aplikujících odborníků a dalších zdravotnických pracovníků v radiační ochraně
  • určování parametrů radiologických přístrojů důležitých z hlediska radiační ochrany při jejich výběru
 • legislativa ve vztahu ke zdravotnictví
 • legislativa ve vztahu k:
  • technickým požadavkům na zdravotnické prostředky – zejména radiologická zařízení
  • metrologii
  • radiační ochraně
  • havarijní připravenosti
 • matematických metod používaných ve zdravotnictví – statistika, simulace, rekonstrukce obrazu apod.
 • informačních technologií – zejména PACS – z hlediska možností práce s obrazem apod. nikoli jako školení odborníka IT


Radiologický fyzik v rámci své činnosti spolupracuje s odborníky dalších profesí, proto je nutná alespoň základní znalost v následujících doplňkových oborech:

 • medicína – názvosloví, základní orientace v patologických procesech apod.
 • radiofarmacie – základní informace o oboru, procesech značení apod.
 • radiobiologie – zvláště pro radioterapii, v menší míře pro radiační ochranu
 • technické novinky na trhu
 • fyzikální základy funkce přístrojů


U odborné konference, kongresu nebo sympozia se rozhoduje o každém dni zvlášť.

Projednání oznámení výborem ČSFM, z.s. je bezplatné.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.